Wydawca treści Wydawca treści

historia ZUL Bystrzyca

Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej jest Jednostką Skarbu Państwa nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w strukturze organizacyjnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy państwowe- jako usługowy Zakład dla leśnictwa i pozyskiwania drewna-powołaną Zarządzeniem nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28.05.1993r w sprawie utworzenia Zakładu Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej na mocy postanowień wynikających z art.32 ustawy o lasach z dnia 28.09.1991r. (Dz.U. Nr 101,poz. 444 z późniejszymi zmianami).
     Na bazie majątku zlikwidowanego OTL z dniem 1 czerwca 1993 roku utworzono Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej w skład którego weszło pięć brygad transportowych (Bystrzyca , Stronie, Polanica, Bardo, Henryków) oraz Stacja Obsługi Technicznej w Bystrzycy Kłodzkiej. Zakresem swojego działania Zakład obejmował teren 7 Nadleśnictw ( Bystrzyca, Lądek, Bardo, Jugów, Henryków, Zdroje, Międzylesie) wykonując głównie usługi w zakresie wywozu drewna. Na początku działalności było zatrudnionych 84 pracowników fizycznych i  12 pracowników umysłowych. Stan środków transportowych do wywozu drewna przedstawiał się następująco: 27 samochodów średnio tonażowych marki Praga i Star, i 2 samochody wysoko tonażowe marki Steyr
     W 1994 zaczęło się zmniejszać zapotrzebowanie na usługi wywozowe z powodu wchodzącej na rynek konkurencji w postaci firm prywatnych, wyposażonych  najczęściej w sprzęt kupiony z demobilu. Brak inicjatywy kierownictwa i głęboko zakorzeniona mentalność monopolistyczna pracowników nie umiejących odnaleźć się w nowej wolnorynkowej rzeczywistości doprowadziło najpierw do likwidacji brygad transportowych w Henrykowie i Bardzie , a następnie do stopniowego ograniczania terenu wykonywania usług. Z powodu oszczędności w kosztach , Nadleśnictwa i pozostali kontrahenci coraz chętniej korzystali z usług przewoźników prywatnych. oferujących tańsze usługi.
     W 1997 podjęto działania mające na celu poprawę sytuacji finansowej zakładu. Z przejętych środków transportu i maszyn z jednostek podległych RDLP utworzono brygadę do budowy i remontu dróg leśnych. Powódź, która miała miejsce na  terenie Dolnego Śląska stworzyła front robót w tym zakresie na kilka lat. Z własnych środków poniesiono nakłady inwestycyjne  na ulepszenie i rekonstrukcję samochodów do transportu kamienia.     
      Pomimo kosztów poniesionych również w zakresie remontów w/w środków działalność ta przyczyniła się wznacznym stopniu do uzyskania dodatniego wyniku finansowego za 1998 .1999.2000.rok.
     W 1997 roku podjęto również działania w celu ograniczenia zatrudnienia.  Sukcesywnie zmniejszano zatrudnienie przez likwidację stanowisk zbędnych szczególnie w administracji i stanowiskach obsługi. Na stanowiskach robotniczych wyselekcjonowano pracowników biorąc pod uwagę wydajność i zaangażowanie w dbałość o sprawność sprzętu.  Obecnie zatrudnionych jest 40 osób.
      W latach 1999, 2000 Zakład otrzymał dofinansowanie z Funduszu Leśnego na zakup  czterech zestawów wysoko tonażowych przystosowanych do transportu drewna dłużycowego i stosowego oraz naczepę do transportu kamienia.  Przyczyniło się to głownie do podniesienia jakości usług ,poprawy wydajności pracy
i zwiększenia możliwości produkcyjnych . Pomaga w tym również brak możliwości inwestowania w nowy sprzęt ze strony prywatnych firm, które w przypadku wyeksploatowania posiadanego kończą ten typ działalności.
Sukcesywnie wzrasta również popyt na nasze usługi w zakresie zrywki drewna i przygotowania gleby pod odnowienia i zalesienia.
     W 2001 roku Zakład rozpoczął działalność handlową w zakresie zaopatrzenia Nadleśnictw w sorty mundurowe ,środki chemiczne i inne materiały potrzebne do realizacji gospodarki leśnej. Jest to następna gałąź działalności , która przyniesie wymierne korzyści finansowe.
     W oparciu o wyżej wymienione działania zakład funkcjonuje do dnia dzisiejszego.